حمل ترانزیت داخلی و خارجی

در بخش ترانزیت ما کلیه عملیات مربوط به ترانزیت و ترانشیپ کالا را به کلیه کشور های همسایه انجام می دهیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حمل ترانزیت داخلی و خارجی

در بخش ترانزیت داخلی قادر به ارائه سرویس از طریق بنادر به کلیه مقاصد داخلی ایران میباشیم.